Privacy

Privacy verklaring

Gebruikersgegevens worden alleen intern gebruikt door onderzoekers van het Emma Kinderziekenhuis (EKZ), die dat functioneel nodig hebben in het kader van het onderzoek naar valideren en invoeren van PROMIS in de kinderfysio- en oefentherapie.

Wijziging van deze kennisgeving

Het EKZ behoudt zich het recht voor deze voorwaarden zonder nadere kennisgeving te wijzigen.

AMC bewaartermijn

In diverse bronnen worden verschillende bewaartermijnen genoemd voor onderzoeksgegevens uit mensgebonden onderzoek. In de GCP-richtlijn wordt een bewaartermijn van tenminste 5 jaar genoemd. In de gewijzigde Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) is de termijn gesteld op 15 jaar. In het Amsterdam UMC is gekozen voor een verplichte bewaartermijn van 15 jaar voor alle onderzoeksgegevens van afgerond mensgebonden onderzoek waarvoor een METC-goedkeuring is vereist. Voor dit onderzoek wordt deze bewaartermijn aangehouden.

Nog vragen?

Voor vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met info@promis-fysio.nl